ANVÄNDARVILLKOR

Dessa användarvillkor (nedan ”Användarvillkoren”) gäller för denna webbplats (www.edgefinanslaget.se) som innehas av Edge & Gain AB, SE-501 11 Borås, Sverige, organisationsnummer 556950-2072 (”Edge”).

Genom att gå in på Edge webbplats och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen, godkänner besökaren att Användarvillkoren är bindande för besökaren. De produkter och tjänster som nämns på denna webbplats omfattas av de villkor som anges i de avtal som gäller för respektive produkter och tjänster.

1. Ansvarsbegränsning

Informationen på Edge webbplats härrör från källor som Edge bedömer vara tillförlitliga. Edge eller tredje part garanterar inte att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen kan komma att ändras eller tas bort utan att det särskilt meddelas. Edge garanterar inte att webbplatsen eller de Internettjänster som tillhandahålls via hemsidan fungerar utan avbrott eller störningar.

Informationen ska inte under några omständigheter tolkas som ett råd eller anbud att köpa eller sälja någon tjänst eller produkt, eller som en rekommendation i något avseende från informationsgivaren, om inte informationsgivaren uttryckligen meddelar att så är fallet.

Användning av informationen på webbplatsen sker på användarens egen risk. Edge ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användningen av webbplatsen.

2. Upphovsrätt och varumärken

Edge – eller en tredje part, som gjort särskilt förbehåll härom – behåller äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till informationen på webbplatsen. Alla rättigheter förbehålles i alla länder. Publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen utan rättsinnehavarens tillstånd är förbjudet, med undantag för lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Innehållet på webbplatsen får citeras i den mån det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges.

Varumärken, logotyper och andra kännetecken som förekommer på webbplatsen får dock inte reproduceras, publiceras, distribueras eller användas på annat sätt utan rättsinnehavarens skriftliga medgivande.

Deltagare i chattar och liknande på Edge webbplats får bara lägga in material som de själva har upphovsrätt till eller som de har rätt att lägga in på detta sätt. En deltagare som lägger in material förutsätts medge att Edge får lagra, sprida och publicera materialet.

3. Länkning

Alla länkar till Edge webbplats ska öppnas i separat fönster.

Länkning till Edge webbplats

Observera att länkning till www.edgefinanslaget.se endast får göras från hemsidor som inte kränker annan parts rätt, uppfattas som omoraliska, stötande, kränkande, rasistiska, våldsamma eller på annat sätt opassande, strider mot lag, förordning eller annan myndighets anvisning.

Vid länkning från Edge webbplats gäller att all information ska öppnas i ett separat fönster. Informationen får aldrig presenteras i anslutning till den andra webbplatsens varumärke eller logotyp, annat än om detta skriftligen överenskommits med Edge.

Om Edge tillhandahåller länkar till tredje parts webbplats, innebär en sådan länk inte en rekommendation eller en garanti från Edge sida beträffande de tjänster och produkter som tillhandahålls på eller via en sådan webbplats. All användning av sådana länkar sker på användarens risk och Edge är inte ansvarig för innehållet på, användningen av eller tillgängligheten till en sådan webbplats. Edge har inte kontrollerat sanningen, riktigheten, skäligheten, trovärdigheten eller fullständigheten beträffande innehållet på en sådan webbplats.

4. Tillämplig lag

Webbplatsen och dessa Användarvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Tvister i anledning av webbplatsen och dessa Användarvillkor ska uteslutande vara underkastade svenska domstolars jurisdiktion.